راهنمای تعیین حق اشتراک و تعرفه فروش آب به مشترکین و آب بران شرکت‌های آب منطقه‌ای
وزارت نیرو معاونت امور آب و آبفا دفتر استانداردهای فنی مهندسی اجتماعی و زیست محیطی آب و آبفا - مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری دانشگاه تربیت مدرس؛ کمیته تخصصی مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور
157
1394/10/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد