راهنمای روش‌های توزیع مکانی عوامل اقلیمی با استفاده از داده‌های نقطه‌ای
معاونت نظارت راهبردی، دفتر نظام فنی اجرایی؛ وزارت نیرو دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا - معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس، کمیته تخصصی مدیریت منابع آب طرح تهیه استانداردهای مهندسی آب کشور
585
1391/00/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد