دستورالعمل روش‌های محاسبه بیلان منابع آب
وزارت نیرو، معاونت امور آب و آبفا، دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا -دانشگاه فردوسی مشهد، کمیته تخصصی مدیریت منابع آب طرح تهیه استانداردهای مهندسی آب کشور
418
1393/04/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد