پیشنویس راهنمای چگونگی بررسی نشست زمین در نتیجه بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی
وزارت نیرو، معاونت امور آب و آبفا، دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا - معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت معلم، کمیته تخصصی مدیریت منابع آب طرح تهیه استانداردهای مهندسی آب کشور
341
1388/03/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد