دستورالعمل‌ رفتارسنجی‌ کیفی‌ آب‌های‌ زیرزمینی‌
تهیه کنندگان: سازمان برنامه و بودجه دفتر تحقیقات و معیارهای فنی، وزارت نیرو امور آب - ناشر: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی اجتماعی و انتشارات - دستورالعمل شماره: 102/4851-54/4210 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور و آیین نامه استاندا
187
1378/08/10
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد