ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب «استاندارد مطالعات لرزه‌ای‌ با ‌روش‌ شکست مرزی»
تهیه کنندگان: سازمان برنامه و بودجه دفتر تحقیقات و معیارهای فنی، وزارت نیرو امور آب - ناشر: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی اجتماعی و انتشارات - دستورالعمل شماره: 54/153-102/223 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور و آیین نامه استاندارد
171
1377/01/22
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد