دستورالعمل‌ مطالعات‌ فیزیوگرافی‌ در حوضه‌های آبخیز
تهیه کنندگان: سازمان برنامه و بودجه دفتر تحقیقات و معیارهای فنی، وزارت نیرو امور آب - ناشر: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی اجتماعی و انتشارات - دستورالعمل شماره: 1510-7310/56-102 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور و آیین نامه استاندا
160
1375/11/06
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد