اصول و تحلیل سیاست های مدیریت آب
وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع آب ایران، معاونت پژوهش و مطالعات پایه، دفتر استانداردها و معیارهای فنی - کمیته فنی شماره 1-1 گروه تدوین سیاست های مدیریت منابع آب
143
1383/04/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد