راهنمای مطالعات ‌ ژئوفیزیک‌ در آبهای‌ زیرزمینی
وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع آب ایران، معاونت پژوهش و مطالعات پایه، دفتر استانداردها و معیارهای فنی - شاخه ژئوفیزیک گروه بررسی های اکتشافی کمیته فنی هیدروژئولوژی (شماره 12) طرح تهیه استانداردهای مهندسی آب کشور
85
1384/06/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد