دستورالعمل ارزیابی اثرات طرح‌های سدسازی بر محیط زیست (مرحله اجمالی)
وزارت نیرو، شرکت سهامی عام مدیریت منابع آب ایران، معاونت پژوهش و مطالعات پایه، دفتر استانداردها و معیارهای فنی - شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس؛ کمیته تخصصی محیط زیست دفتر استانداردها و معیارهای فنی.
286
1384/07/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد