دستورالعمل چگونگی بررسی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر کیفیت و کمیت آب‌های زیرزمینی
وزارت نیرو، شرکت سهامی عام مدیریت منابع آب ایران، - امور پژوهش های کاربردی دانشگاه تهران؛ کمیته تخصصی محیط زیست دفتر استانداردها و معیارهای فنی.
280-1
1386/05/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد