راهنمای بهره برداری و نگهداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب
وزارت نیرو، دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا؛ معاونت نظارت راهبردی، دفتر نظام فنی اجرایی - شماره: 100/119270 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور و آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی این دستورالعمل از نوع سوم صادر میگردد. - معاونت پ
520
1388/12/23
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد