فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح های فاضلاب و آب های سطحی
وزارت نیرو، دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا؛ معاونت نظارت راهبردی، دفتر نظام فنی اجرایی - شماره: 100/28676 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور و آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی این دستورالعمل از نوع سوم صادر میگردد. -کمیته فنی
435
1388/03/25
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد