ضوابط ایمنی و بهداشتی کارکنان بهره بردار از شبکه و تصفیه خانه های فاضلاب (تجدید نظر اول)
وزارت نیرو، دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا؛ معاونت نظارت راهبردی، امور نظام فنی - شماره: 100/45813 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور و آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی این دستورالعمل از نوع سوم صادر میگردد. - کمیته فنی شماره
275
1391/06/12
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد