راهنمای طراحی، ساخت و بهره برداری از سدهای پسماند
وزارت نیرو، دفتر استانداردهای فنی، مهندسی اجتماعی و زیست محیطی آب و آبفا؛ معاونت فنی و توسعه امور زیربنایی، امور نظام فنی و اجرایی - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و مواد 6 و 7 آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی و در چهارچوب نظام فنی و
682
1394/07/04
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد