فهرست خدمات مرحله بهره برداری و نگهداری سدها (بازنگری اول)
وزارت نیرو، دفتر استانداردهای فنی، مهندسی اجتماعی و زیست محیطی آب و آبفا؛ معاونت فنی و توسعه امور زیربنایی، امور نظام فنی و اجرایی - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و مواد 6 و 7 آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی و در چهارچوب نظام فنی و
678
1394/06/17
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد