پیشنویس راهنمای بهسازی پی سدها
وزارت نیرو، شرکت سهامی عام مدیریت منابع آب ایران - این پیشنویس استاندارد در معاونت پژوهشی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران تهیه و توسط کمیته تخصصی سد و تونل های انتقال طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور بررسی و تأیید شده است.
338
1378/12/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد