راهنمای بهره برداری هیدرولیکی از مخزن سدهای بزرگ
تهیه کننده: وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع آب ایران، دفتر استانداردها و معیارهای فنی؛ معاونت امور فنی، دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله - ناشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری، معاونت امور اداری، مالی و منابع انسانی، مرکز مدارک
335
1384/12/13
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد