پیشنویس فهرست خدمات مرحله شناسایی سدسازی (بازنگری اول)
وزارت نیرو، شرکت سهامی عام مدیریت منابع آب ایران - این پیشنویس توسط کمیته سدسازی طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور تهیه شده است.
312
1386/03/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد