پیشنویس روش انجام آزمایش نفوذ مخروط شبه ایستا (CPT)
وزارت نیرو، شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران - گروه ژئوتکینک بر تدوین این پیشنویس نظارت داشته اند.
285
1384/03/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد