راهنمای مطالعات بهره برداری از مخازن سدها
تهیه کننده: وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوین معیارها - ناشر: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اجتماعی، اقتصادی و انتشارات - شماره: 105/42558 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و آیین نامه استانداردهای اجرایی
272
1383/03/16
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد