بررسی پتانسیل لغزش در محدوده سدها و سازه های وابسته
تهیه کننده: وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوین معیارها - ناشر: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اجتماعی، اقتصادی و انتشارات - شماره: 54/3588-105/9413 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و آیین نامه استانداردهای
229
1380/07/07
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد