فهرست جزئیات مطالعات زمین شناسی مهندسی مرحله های شناسایی و توجیهی در طرح های سازه های آبی (سدسازی)
تهیه کننده: وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوین معیارها - ناشر: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اجتماعی، اقتصادی و انتشارات - شماره: 54/2980-105/8078 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و آیین نامه استانداردهای
225
1380/06/13
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد