ضوابط طراحی سازه ای بندهای انحراف
تهیه کننده: وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوین معیارها - ناشر: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اجتماعی، اقتصادی و انتشارات - شماره: 54/7110-102/8403 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و آیین نامه استانداردهای
198
1378/12/18
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد