ضوابط طراحی سازه ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنی
تهیه کننده: وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوین معیارها - ناشر: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اجتماعی، اقتصادی و انتشارات - شماره: 54/4213-102/4854 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و آیین نامه استانداردهای
185
1378/08/10
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد