بررسی، گردآوری و ارزیابی فنی تجارت کاربردی و اجرایی مطالعات شکست سدها در کشورهای پیشرو در این زمینه
وزارت نیرو، شرکت سهامی عام مدیریت منابع آب ایران - این نشریه در مرکز تحقیقات آب تهیه و توسط کمیته تخصصی سد و تونل های انتقال طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور بررسی و تأیید شده است.
153
1389/10/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد