جستجو و معرفی ادبیات فنی موجود در مورد تحلیل و طراحی لرزه ای سازه های آبی مختلف
وزارت نیرو، شرکت سهامی عام مدیریت منابع آب ایران - این نشریه در دانشگاه صنعت آب و برق تهیه و توسط کمیته تخصصی سد و تونل های انتقال طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور بررسی و تأیید شده است.
152
1387/06/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد