فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت سدها
تهیه کننده: وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، دفتر فنی - ناشر: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اجتماعی، اقتصادی و انتشارات - شماره: 2246-4339/54-102 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی این دستورالعمل
104
1374/08/22
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد