فهرست خدمات مرحله شناسایی سدسازی
وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، دفتر فنی - ناشر: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اجتماعی، اقتصادی و انتشارات - شماره: 910-3986/54-1 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه فهرست فوق ابلاغ میگردد تا به عنوان راهنما مورد استفاده قرار گیرد. - کمیته فنی
56
1370/03/20
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد