خاک - تعیین هدایت هیدرولیک خاک - روش آزمون
سازمان ملی استاندارد ایران - استاندارد فوق که پیشنویس آن در کمیته تخصصی آبیاری و زهکشی طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور وزارت نیرو و تحت نظارت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و تدوین شده در 346مین اجلاس کمیته ملی مهندسی ساختما
14420
-
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد