معیارها و ضوابط فنی عملیات اکتشافی ژئوتکنیک سامانه های آبیاری و زهکشی
تهیه کننده: وزارت نیرو دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا، معاونت نظارت راهبردی دفتر نظام فنی اجرایی - ناشر: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مرکز داده ورزی و اطلاع رسانی - شماره: 100/37484 - به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های
493
1388/04/24
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد