پیشنویس فهرست خدمات ارزیابی عملکرد سامانه های آبیاری تحت فشار و کم فشار (سیستم های نوین)
وزارت نیرو معاونت امور آب و آبفا دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا - این پیش نویس در پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس تهیه و توسط کمیته تخصصی آبیاری و زهکشی طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور بررسی و تأیید شده است.
389
1390/11/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد