راهنمای ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینی
تهیه کننده: وزارت نیرو دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا، معاونت نظارت راهبردی دفتر نظام فنی اجرایی - ناشر: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مرکز داده ورزی و اطلاع رسانی - شماره: 100/129191 - به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های
381
1386/10/05
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد