ضوابط طراحی تعیین فاصله و عمق زهکش های زیرزمینی
تهیه کننده: وزارت نیرو سازمان مدیریت منابع آب ایران دفتر استانداردها و معیارهای فنی، معاونت امور فنی دفتر امور فنی تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله - ناشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معاونت امور اداری مالی و منابع انسانی مرکز مدارک علمی م
319
1384/07/30
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد