دستورالعمل آزمایش آبشویی خاک های شور و سدیمی در ایران
تهیه کننده: وزارت نیرو سازمان برنامه و بودجه معاونت امور فنی دفتر امور فنی و تدوین معیارها - ناشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معاونت امور پشتیبانی مرکز مدارک علمی و انتشارات - شماره: 101/148935 - به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمران
255
1381/08/15
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد