دستورالعمل اندازه گیری سرعت نفوذ آب به خاک با روش استوانه
تهیه کننده: وزارت نیرو سازمان برنامه و بودجه معاونت امور فنی دفتر امور فنی و تدوین معیارها - ناشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معاونت امور پشتیبانی مرکز مدارک علمی و انتشارات - شماره: 54/4634-105/12244 - به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح ها
243
1380/08/16
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد