استاندارد فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت طرح های آبیاری و زهکشی
وزارت نیرو سازمان مدیریت منابع آب ایران دفتر استانداردها و معیارهای فنی - کمیته فنی آبیاری و زهکشی شماره 3 در تهیه و تنظیم این سند مشارکت داشته اند.
167
1382/11/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد