دستورالعمل حفر و تجهیز پیزومتروهای مرکب
تهیه کننده: وزارت نیرو سازمان برنامه و بودجه معاونت امور فنی دفتر امور فنی و تدوین معیارها - ناشر: سازمان برنامه و بودجه مرکز مدارک اقتصادی اجتماعی و انتشارات - شماره: 729-102/1138/54 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه این بخشنامه از نوع گروه دوم اب
162
1376/03/05
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد