دتسورالعمل لایه بندی خاک در مطالعات زهکشی اراضی
تهیه کننده: وزارت نیرو سازمان برنامه و بودجه دفتر تحقیقات و معیارهای فنی - ناشر: سازمان برنامه و بودجه مرکز مدارک اقتصادی اجتماعی و انتشارات - شماره: 1388-102/6651/56 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه این بخشنامه از نوع گروه دوم ابلاغ میگردد. تاریخ
153
1375/10/08
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد