تصویری از وضعیت کنونی شرکت های بهره برداری
وزارت نیرو شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران - این نشریه با مشارکت اعضای کمیته فنی شماره 3-3 تهیه شده است.
106
1376/05/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد