شرح خدمات مهندسی مطالعات مراحل مختلف طرح های آبیاری و زهکشی
تهیه کننده: وزارت نیرو سازمان برنامه و بودجه دفتر فنی - ناشر: سازمان برنامه و بودجه مرکز مدارک اقتصادی اجتماعی و انتشارات - شماره: 1011-1827/54-102 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه این بخشنامه از نوع یک ابلاغ میشود.
102-1827/54-1011
1374/05/01
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد