فهرست خدمات مرحله یک (توجیهی) طرح های آبیاری و زهکشی
تهیه کننده: وزارت نیرو سازمان برنامه و بودجه دفتر فنی - ناشر: سازمان برنامه و بودجه مرکز مدارک اقتصادی اجتماعی و انتشارات - شماره: 15269-54-5120/5-102 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه این بخشنامه ابلاغ میشود تا به عنوان راهنما مورد استفاده قرار گی
93
1373/11/30
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد