استاندارد فهرست خدمات مرحله توجیهی طرح های زهکشی و بهسازی خاک برای دشت هایی که در آنها شبکه آبیاری احداث شده است
وزارت نیرو شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران - این استاندارد با مشارکت اعضای کمیته فنی زهکشی (شماره 3-2) تهیه شده است.
93
1377/12/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد