ماشین های لباسشویی برقی خانگی - تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل برچشب آب
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران - دفتر استانداردها و معیارهای فنی-سازمان مدیریت منابع آب ایران وزارت نیرو
18614
1393/08/04
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد