ضوابط و معیارهای فنی عملیات اصلاح، بازسازی و نوسازی شبکه آب
تجدیدنظر اول - معاونت فنی و توسعه امور زیربنایی امور نظام فنی و اجرایی کشور، وزارت نیرو دفتر استانداردهای فنی مهندسی اجتماعی و زیست محیطی آب و آبفا - شماره: 94/298188 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و ماده 6 و 7 آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح
687
1394/10/12
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد