ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی
بازنگری نشریه 123 - معاونت فنی و توسعه امور زیربنایی امور نظام فنی و اجرایی کشور، وزارت نیرو دفتر استانداردهای فنی مهندسی اجتماعی و زیست محیطی آب و آبفا - تأیید شده توسط کمیته تخصصی آب طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور
-
-
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد