راهنمای نشت یابی و جلوگیری از تلفات آب در تأسیسات آبرسانی شهری
تهیه کننده: سازمان برنامه و بودجه دفتر امور فنی و تدوین معیارها - ناشر: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی اجتماعی و انتشارات - دستورالعمل شماره: 54/4539-105/11887 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور و آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح ها
241
1380/08/13
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد