راهنمای نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه های آب و حفاظت و ایمنی تأسیسات
تهیه کنندگان: سازمان برنامه و بودجه دفتر تحقیقات و معیارهای فنی، وزارت نیرو استاندارد مهندسی آب - ناشر: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی اجتماعی و انتشارات - دستورالعمل شماره: 16431-102/5455/56 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور و آیین
133
1373/12/21
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد