مبانی و ضوابط طراحی طرح های آبرسانی شهری
تهیه کنندگان: سازمان برنامه و بودجه دفتر تحقیقات و معیارهای فنی، وزارت نیرو استاندارد مهندسی آب - ناشر: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی اجتماعی و انتشارات - دستورالعمل شماره: 2177-1/19045/56 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور و آیین ن
117-3
1371/11/26
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد