استاندارد نمونه برداری و بازرسی لوله ها و سایر محصولات آزبست سیمان
شماره استاندارد صنعت آب کشور 37-الف - شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران - این پیش نویس توسط کمیته فنی شماره نه (لوازم) طرح تهیه استانداردهای صنعت آب کشور تهیه شده است.
37
1372/04/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد